Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
 • Fælleshåbsvej 13/Skovbyvej 30A, 7080 Børkop
 • afd.Fælleshåbsvej 76813950-afd.Skovbyvej 76813951
 • [email protected]
 • 5798006430826

Indskoling

Om indskolingen

På Fælleshåbsskolen dækker indskolingen 0. til 2. årgang. Indskolingen incl. SFO er placeret på Skovbyvej.

I indskolingen vil vi gerne kendes for:

 • at undervisningen er tilrettelagt i henhold til Folkeskoleloven og ”Fælles mål” med særlig fokus på læringsmålsstyret undervisning.

 • at læreren/pædagogen har fokus på trygge rammer og engageret undervisning/læring

 • et åbent og tillidsfuldt skole/SFO/hjem-samarbejde

 • at pauserne foregår under trygge forhold

 • at læreren/pædagogen tager ansvar for, at børnene trives og oplever at være del af et fællesskab

 • at vi respekterer hinanden

 

Mål

I Fælleshåbsskolens tilbud i indskolingen har vi set det som en særlig positiv udfordring at lade nedenstående 4 værdier fra Vejle Kommunes Børn- og Ungepolitik være vores fælles udgangspunkt i hverdagen:

 • Fremme selvværd, sundhed og trivsel – for det er afsættet for udvikling.

 • Skabe lyst til læring – i balance med forventninger og krav.

 • Spotte potentialerne – for alle er unikke og kan udvikle sig.

 • Inddrage børn og unge – for det vokser alle af.

  Det betyder, at vi tilbyder en moderne, tilpasset og varieret undervisning på højt niveau med fokus på elevernes læring, trivsel og resultater. Eleverne øves og trænes i at tage ansvar for egen udvikling med afsæt i Børne-Unge-Politikkens tanker om at vise ”mod, respekt og engagement” i hverdagen.

Målet i indskolingen er at sikre børnene en god skolestart som fundament for den fortsatte skolegang. Samt sikre trivsel og progression i læring.

Sundhed og trivsel

 • Vi tilrettelægger en varieret skoledag med udfordringer til både hovedet og kroppen.

 • Vi lægger vægt på fællesskabet, et fællesskab hvor der er plads til alle og hvor den enkelte har betydning.

Skoledagen

Skoledagen starter med et 30 minutters morgenbånd, hvor børnene præsenteres for dagens program, får samfundsnyttig viden, har stillelæsning el.a. Den faglige undervisning og den faglige fordybelse er placeret i moduler af 2X45 min. adskilt af to pauser på henholdsvis 20 min. og 40 min.

I pauserne er alle børn ude, så de får frisk luft og god plads at røre sig på.  I første pause opfordres også til at få lidt mad og op til anden pause spises frokost.

 Bevægelse er en integreret del af undervisningen. Den kan opleves som bevægelse integreret i læringen eller som bevægelsespauser, hvor der kan tankes ny mental energi gennem det at bruge kroppen.

Skabe lyst til læring

I indskolingen lægger vi vægt på, at elevernes forskellige udvikling tilgodeses gennem arbejde med bogstaver og tal allerede i børnehaveklassen, ligesom leg indgår som en naturlig del af indlæringen i indskolingen.

Der arbejdes aktivt med elevernes sociale kompetencer, fordi meget læring foregår i fællesskaber eller små grupper og fordi gode sociale kompetencer er vigtige i forhold til at kunne trives sammen med andre.

Lige fra starten i indskolingen arbejdes, der med læring, hvor der f.eks er fokus på at bryde læsekoden.

På Fælleshåbsskolen samarbejder pædagoger og lærere om undervisningen. Her er tale om et særdeles værdifuldt og ligeværdigt samarbejde, der muliggør, at både lærer og pædagog er optaget af at understøtte hinandens praksis mest muligt. Det betyder f.eks. at det læringsforløb, som læreren arbejder med i undervisningssituationen kan tilføjes en ekstra dimension idet pædagogen naturligt kan forlænge forløbet med forskellige pædagogiske aktiviteter. Samarbejdet mellem lærer og pædagoger omfatter både fælles planlægning, gennemførelse, holddeling og samarbejdet med forældre. Grundlæggende betyder det, at der kan laves en mere differentieret undervisning ved f.eks. at dele børnegrupperne.

Spotte potentialerne

I indskolingen er vores udgangspunkt, at vi alle er unikke og at vi alle har potentiale. Vi tager udgangspunkt i det barnet kan og udvikler progressionen derfra. Ved at tilrettelægge undervisningen på forskellig vis, tilgodeser vi forskellige læringsstile.

Inddrage børn og unge

Børnene inddrages i opbygningen af vores fællesskab. Eks. vis besluttes klasseregler i demokratisk proces og alle medvirker til at holde rent og orden.

Samarbejde om overgang

Vi har et værdifuldt samarbejde med vores distriktsbørnehaver og i foråret kommer de kommende skolestartere af flere omgange på besøg i indskolingen.

Der afholdes overleveringssamtaler mellem personale fra børnehave, skole og SFO, så nyttig viden om barnet ikke går tabt. Disse tager udgangspunkt i materialet fra ’Hjernen og Hjertet’

Her kan man læse mere om overgangen.